دکتر محمد مشاری
دکتر محمد مشاری
عضو هیأت مدیره
مدیر عامل
عضو شورای آموزش
مهندس سید مرتضی علوی صدر
مهندس سید مرتضی علوی صدر
رئیس هیأت مدیره
مدیر آموزش
عضو شورای آموزش
دکتر محمدعلی مقیسه
دکتر محمدعلی مقیسه
مشاور عالی مدیرعامل
عضو شورای آموزش

دکتر رضا مناجاتی
دکتر رضا مناجاتی
مدیر بورس کالا
عضو شورای آموزش
ویدا جناب مهابادی
ویدا جناب مهابادی
کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزش
دبیر شورای آموزش