مدرسه سرمایه گذاری “صما”، به منظور آشنایی و کسب مهارتهای اولیه ورود به بازار سرمایه، دوره رایگان «آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه» را در روزهای پنج شنبه برگزار می کند.