چرا سرمایه گذاری در بورس را انتخاب کنیم؟

فرصتها همیشه ساختنی نیستند، بیشتر اوقات یافتنی هستند.

یکی از فرصت هایی که اطراف ما و نزدیک ما هست، فرصت سرمایه گذاری و کسب سود شرعی، قانونی و صحیح از محل بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار می باشد. همچنان که سودهای ناشی از افزایش قیمت سهام و سودهای تقسیم شده در مجامع شرکتها می تواند انسان را با اندکی سرمایه گذاری مناسب (حتی یکصد میلیون ریال) غنی و توانمند کند، سایر بازارهای موازی این توانایی را ندارند. لذا فقط کافی است چشم هایمان را باز کنیم و جور دیگری ببینیم.
فرصت سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار همیشگی است.

لزوم آموزش مهارت های سرمایه گذاری چیست؟

بدیهی است جزء لاینفک سرمایه گذاری موفق در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار آموزش، آموزش و آموزش است.البته آموزش، مهارت سرمایه گذاری را ارتقاء می دهد.